وب سایت روستای ایور tag:http://www.eivar.ir 2019-11-15T11:36:00+01:00 mihanblog.com روستای ایور 2019-11-03T19:54:21+01:00 2019-11-03T19:54:21+01:00 tag:http://www.eivar.ir/post/4 سید ابوالحسن حسینی ایوری ایوری +++↓ آخرین پستهای اینستاگرام روستای ایور ↓
ایوری 

+++
 آخرین پستهای اینستاگرام روستای ایور 
]]>
برداشت زعفران 2019-11-03T19:44:09+01:00 2019-11-03T19:44:09+01:00 tag:http://www.eivar.ir/post/3 سید ابوالحسن حسینی ایوری برداشت زعفران از زمینهای کشاورزی روستای ایورپاییز 98عکس : ابولفضل علیزاده

برداشت زعفران از زمینهای کشاورزی روستای ایور
پاییز 98
عکس : ابولفضل علیزاده
]]>
راه اندازی مجدد وب سایت روستای ایور 2019-10-31T13:38:38+01:00 2019-10-31T13:38:38+01:00 tag:http://www.eivar.ir/post/2 سید ابوالحسن حسینی ایوری وابسته به ایوریEivarVillageWebSite  From ΞEiVΛRiراه اندازی مجدد وب سایت روستای ایور بعد از یک سال وقفه از سال 1384 تاکنون

وابسته به ایوری

EivarVillageWebSite  From ΞEiVΛRi

راه اندازی مجدد وب سایت روستای ایور بعد از یک سال وقفه 
از سال 1384 تاکنون
]]>